Tehnološki razvoj

Oblasti:

Biotehnologija i poljoprivreda

Analitičar za biotehnologiju i poljoprivredu

Ivana Rajčić
tel.: (+381 11) 36-40-230 lok .120 ili 36-40-232 lok. 120

Izmenjene privredno-sistemske prilike u svetu i kod nas zahtevaju od naučnoistraživačkog rada odgovore na socijalne, ekološke i ekonomske izazove (rastuću potražnju za bezbednijom, zdravijom i kvalitetnijom hranom) i za održivim korišćenjem i proizvodnjom obnovljivih bioresursa. U budućim istraživanjima, potrebno je objediniti osnovna, primenjena i razvojna istraživanja koja zajednički treba da doprinesu izgradnji srpske bioekonomije zasnovane na znanju putem udruživanja nauke, industrije i drugih zainteresovanih faktora s ciljem:

očuvanja zemljišta, biljnih i životinjskih resursa;

izgradnje održivog i efikasnog poljoprivrednog i prehrambenog sektora koji može da se takmiči na svetskom tržištu, doprinoseći porastu nacionalnog dohotka;

obezbeđenja hrane koja zadovoljava potrebe potrošača u pogledu kvaliteta i bezbednosti („food quality and safety”) ;

razvoj tehnologija koje će sačuvati životnu sredinu od uticaja efekata poljoprivredne proizvodnje;

pripremiti poljoprivredu i prehrambenu industriju Srbije za integracije u EU.

Elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Analitičar za elektroniku, telekomunikacije i informacione tehnologije

Dragan Satarić
tel.: (+381 11) 36-40-230 lok 115 ili (+381 11) 36-40-232 lok 115

Elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije su najdinamičnija tehnološka oblast od ključnog značaja za održivi razvoj i napredovanje svakog društva. Primena elektronike, telekomunikacija i informacione tehnologije vodi ka ostvarivanju osnovnih ciljeva društva: inovativnosti, kompetitivnosti i transparentnosti. Ova oblast je u potpunosti multidisciplinarna u svojim primenama i stoga je neraskidiv deo strateških planova u oblasti zdravlja, energetike, hrane i zaštite životne sredine.

Energetika, rudarstvo i energetska efikasnost

Analitičar za energetiku, rudarstvo i energetsku efikasnost

Dragan Satarić
tel.: (+381 11) 36-40-230 lok 115 ili (+381 11) 36-40-232 lok 115

Energetika je strateška infrastruktura zemlje, neophodna za njen sveukupni razvoj i sigurnost. Republika Srbija ne raspolaže energetskim resursima dovoljnim za sopstvene potrebe, pa je orijentisana na uvoz većeg dela strateških energenata (nafte, gasa i kvalitetnog uglja), kao i dela energetske opreme, posebno savremene – efikasne i ekološki prihvatljive. Zbog toga je pored sigurnog snabdevanja energijom i racionalne potrošnje, strateški interes Republike Srbije i smanjenje uvozne zavisnosti i obnova i proširenje domaće proizvodnje savremene energetske opreme i opreme za zaštitu okoline, čime se doprinosi i smanjenju stope nezaposlenosti.
Republici Srbiji neminovno predstoji uvođenje novih, efikasnih, ekološki prihvatljivih energetskih tehnologija, tehnologija za distribuiranu proizvodnju energije, tehnologija za zaštitu prirodne sredine, tehnologija za korišćenje nekvalitetnih goriva, biomase, vanbilansnih rezervi uglja, ugljeva iz rudnika podzemne eksploatacije, tehnologija za korišćenje obnovljivih izvora energije (OIE): biomase, malih hidroelektrana, energije vetra, geotermalne energije, energije sunca, komunalnog i industrijskog otpada. Sa jedne strane to predstavlja investicioni napor, ali sa druge strane to je izazov za nauku i tehnološki razvoj i mogućnost otvaranja nove proizvodnje.
Prioriteti u nauci i tehnološkom razvoju moraju biti usklađeni sa prioritetima razvoja energetike. U energetici će se u narednom periodu najviše raditi na izgradnji novih energetskih objekata za proizvodnju električne energije, a zatim na revitalizaciji energetskih postrojenja u elektroenergetskom sistemu, opremi na površinskim kopovima, gradskim toplanama i industrijskim energanama. Sigurno je da će biti potrebna i tehnološka modernizacija energetskih objekata, poboljšanje tehnoloških i operativnih performansi objekata u pogonu, uz uvođenje savremenih tehnologija pri gradnji zamenskih kapaciteta i ugradnja opreme za zaštitu okoline. Biće potrebno usklađivanje zakonske regulative u oblasti energetike i ekologije sa evropskim propisima i standardima i zadovoljenje međunarodnih konvencija i obaveza sa pooštravanjem ekoloških standarda – radi približavanja evropskim integracijama, očuvanja prirodne sredine i zdravlja stanovništva.

Materijali i hemijske tehnologije

Analitičar za materijale i hemijske tehnologije

Veronika Raspopović
tel.: (+381 11) 36-40-230 lok 120 ili (+381 11) 36-40-232 lok 120

Osnovni ciljevi istraživanja u oblasti savremenih materijala odnose se na razumevanje korelacije između sinteze, procesiranja i karakteristika materijala, kao i opis strukture materijala, sastava i svojstava na atomskom, molekularnom, mikroskopskom i makroskopskom nivou. Materijali imaju multidisciplinarni aspekt i zahtevaju istraživanja iz oblasti fizike, hemije, matematike, inženjerstva, a najznačajniji izazovi se nalaze na granicama osnovnih oblasti.
Osnovni pravci razvoja savremenih materijala su:

inovativna primena postojećih materijala koja treba da se bazira na dobrom poznavanju strukture i svojstava materijala i eksploatacionih zahteva;

sinteza novih funkcionalnih materijala i materijala novih i superiornih karakteristika;

unapređenje fundamentalnog razumevanja svojstava materijala i fenomena pri konsolidaciji kroz teorijska istraživanja;

primene nanonauka i nanotehnologija u cilju poboljšanja karakteristika, dobijanja potpuno novih funkcionalnih karakteristika, kao i u cilju minijaturizacije;

razvoj čistih tehnologija, koje visoko vrednuju zaštitu životne sredine, smanjenje toksičnosti materijala i rizika po životnu sredinu.

Mašinstvo i industrijski softver

Analitičar za mašinstvo i industrijski softver:

Vojislav Stefanović
tel.: (+381 11) 36-40-230 lok 130 ili (+381 11) 36-40-232 lok 130

Prioriteti:

­mašinski sistemi;

­oprema

­procesi

Saobraćaj, urbanizam i građevinarstvo

Analitičar za saobraćaj, urbanizam građevinarstvo

Veronika Raspopović
tel.: (+381 11) 36-40-230 lok 120 ili (+381 11) 36-40-232 lok 120

Prioriteti:

­metodologije, postupci, procedure, softveri i oprema za izradu informacione osnove parkiranja – baze podataka o parkiranju;

­ primena savremenih tehnologija u saobraćaju;

­ sertifikacija elemenata saobraćajne signalizacije;

­ usklađivanje urbanističke regulative u Republici Srbiji sa praksom u zemljama EU;

­ arhitektura i urbanizam: tendencije razvoja disciplineu kontekstu evropskih integracija;

­ funkcionalna i fizička organizacija prostora gradova i naselja na principima održivosti;

­ urbana obnova u Srbiji;

­ razvoj i primena novih tehnologija i materijala u čeličnim konstrukcijama i visokogradnji;

­ unapređenje metoda analiza i proracuna konstrukcija, sa posebnim naglaskom na nove materijale i tehnologije.

Uređenje, zaštita i korišćenje voda, zemljišta i vazduha

Analitičar za uređenje, zaštitu i korišćenje voda, zemljišta i vazduha

Vojislav Stefanović
tel.: (+381 11) 36-40-230 lok 130 ili (+381 11) 36-40-232 lok 130

Ekološka bezbednost, održivi razvoj i pitanja životne sredine u procesu približavanja EU jesu deo regionalnih inicijativa i faktor unutrašnje stabilnosti i ekonomskog razvoja. Tokom poslednjih decenija, postalo je jasno da je naše globalno okruženje pod ozbiljnom pretnjom posledica ljudskih aktivnosti koje vode ka sveobuhvatnom zagađenju voda i vazduha, iscrpljivanju prirodnih bogatstava, kao što su šumski i riblji fond, uništavanju biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa i rastućoj pretnji globalnog zagrevanja.
Zaštita ekosistema zahteva multidisciplinaran pristup rešavanju problema, od posmatranja i razumevanja do adaptivnog upravljanja. Aktivnosti su predviđene u odnosu na resurse vodu, vazduh i zemljište, biodiverzitet urbanih sistema i šuma. Značajne probleme sa kojima se stanovništvo susreće svakodnevno su zagađenje obradivog zemljišta i nedostatak sistema za prečišćavanje industrijskih i urbanih otpadnih voda koje se izlivaju u rečne tokove. U oblasti kvaliteta zemljišta prednost imaju istraživanja remedijacije zemljišta. Intenzivno se istražuju mogućnosti primene fitoekstrakcije, imobilizacije kontaminanata i tehnike tzv. „pranja“ zemljišta. Aktivnosti u istraživanjima treba proširiti s ciljem razvoja novih tehnologija u oblasti pouzdanosti i rizika urbanih vodenih sistema, posebno u kontekstu nestašice vode i neregulisanih uslova vodosnabdevanja. Tehnološka rešenja treba da budu otvorena i integrativna, tehnički jednostavnija i jeftinija za rad i održavanje.

centrala Njegoševa 12
011/3640-230
011/3640-232
011/3640-233
 kancelarija broj                42
 

Kontaktirajte nas

Javna nabavka broj OP/U/16/21 - Organizacija skupova i službenih putovanja u zemlji i inostranstvu


Javna nabavka OP/U/15/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike i prosvetne savetnike za sprečavanje osipanja za 60 učesnika


Javna nabavka OP/U/14/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike, prosvetne savetnike i prosvetne inspektore za prevenciju i sprečavanje diskriminacije u obrazovanju za 300 učesnika


Javna nabavka broj OP/D/05/21 - Tehnička podrška sprovođenju državne mature


Javna nabavka broj PP/D/04/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nastavni sadržaji kroz digitalni udžbenik/digitalnu učionicu


Javna nabavka broj OP/D/04/21 - Nabavka softverskog rešenja za registar udžbenika


Javna nabavka broj OP/D/03/21- Serveri i servesrka oprema


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 3


Javna nabavka broj OP/U/08/21 - Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju srednje škole i dogradnju učeničkog doma u Kniću


Javna nabavka broj OP/U/13/21 - Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/12/21 - Tekuće popravke i održavanje vozila


Javna nabavka broj PP/D/02/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava koji su odgovarajućim prilagođavanjem formata, odnosno pisma i formata pristupačni za učenike sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom koji pohađaju osnovnu školu


Javna nabavka broj PP/D/03/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove – Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola (za partije obustavljene Odlukom o obustavi broj 404-02-54/2021-17/8 od 23.06.2021.)


Javna nabavka broj PP/U/02/21 – Pružanje usluge održavanja softvera za finansijsko poslovanje


Javna nabavka broj PP/U/01/21 – Pružanje usluge održavanja softvera i baze podataka sistema za podršku rada analitičara


Javna nabavka broj PP/D/01/21 - Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola, redni broj nabavke 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 2b


Javna nabavka broj OP/U/11/21 – Usluge prevođenja


Javna nabavka broj OP/U/10/21 – Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/05/21 – Metodologija za razvoj planova i programa nastave i učenja za dualne obrazovne profile


Javna nabavka broj OP/U/06/21 – Praćenje naloga i komunikacija na društvenim mrežama


Javna nabavka broj OP/U/04/21 – Pružanje stručne pomoći za sprovođenje nabavki po projektu iz kredita EIB-A - "Povezane škole u Srbiji"


Javna nabavka broj OP/U/07/21 - Foto i video praćenje događaja MPNTR


Javna nabavka broj OP/D/02/21 – Računari za potrebe opremanja računarskih kabineta u osnovnim i srednjim školama


Javna nabavka broj OP/D/01/21 – Nabavka softverskih modula za proširenje funkcionalnosti JISP-a


Javna nabavka broj OP/U/03/21 – Organizacija i realizacija jedinstvenog programa sastavljenog od tri obuke za savetnike, spoljne saradnike


Javna nabavka broj OP/U/02/21 – Zakup službenih automobila


Javna nabavka broj OP/U/01/21 - Usluge revizije (verifikacije) troškova Nacionalne agencije u programu Erazmus+ za 2020. godinu


 

 

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.