Ministarstvo prosvete, nauke i tehološkog razvoja je mišljenja da se tzv „sporne doktorske diplome“ stečene u skladu sa članom 128. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine, na visokoškolskim ustanovama za koje se u skladu sa članom 116. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju smatralo da imaju dozvolu za rad, mogu smatrati validnim ukoliko su ih izdale:
– visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, a koje nemaju saglasnost univerziteta na nastavni plan magistarskih studija.
– visokoškolske ustanove čiji je osnivač drugo pravno lice, a koje nemaju saglasnost univerziteta, odnosno nisu pribavile formalnu saglasnost nadležnog ministarstva za nastavni plan magistarskih studija.

Na ovaj način, pre svega, štitimo veliki broj savesnih studenata koji su stekli zvanje na visokoškolskim ustanovama na kojima rade nastavnici sa diplomama čiju je validnost Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta pokušala da ospori, ali i lica koja su stekla doktorske diplome na renomiranim državnim fakultetima, a koji su obavestili Ministarstvo da nemaju odgovarajuću saglasnost za magistarske studije, kao i samih nastavnika čija se akademska karijera na ovaj način ugrožava.

Podsećamo, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta osporila je diplome o stečenom naučnom stepenu doktora nauka koje su izdate od strane visokoškolskih ustanova koje, prema proceni komisije za to nisu imale ovlašćenje, što je, u skladu sa članom 127. stav 1. tačka 1 Zakona o visokom nadležnost Ministarstva. Razmera problema je utoliko je veća zbog činjenice da su osporene doktorske diplome nastavnicima visokoškolskih ustanova koje su u prethodnim akreditacionim ciklusima bile akreditovane i što je veliki broj studenata stekao visoko obrazovanje upravo u tim ustanovama.

Ministarstvo je putem informacionog sistema „Dositej“ zatražilo od svih visokoškolskih ustanova dostavljanje odgovrajuće saglasnosti za izvođenje magistarskih studija. Pregledom dostavljenog materijala, konstatovano je da su 11 državnih univerziteta i fakulteta i 2 privatna univerziteta i fakulteta obavestili Ministarstvo da nemaju saglasnosti univerziteta, odnosno Ministarstva, na nastavni plan magistarskih studija, među kojima ima i renomiranih državnih fakulteta za dugom tradicijom.

Upravo se zbog toga odluke KAPK-a da ospori doktorske diplome pojedinih, ali ne i svih fakulteta koji nemaju odgovarajuću saglasnost, iako je naizgled u pitanju samo formalna saglasnost, ceo postupak čine selektivnim i ne doprinose pravnoj sigurnosti. Ministarstvo naglašava da je ocenu predmetnih odluka KAPK-a dalo na bazi dosadašnjeh postupanja ovog saziva KAPK-a i ne isključuje da bi KAPK-a osporio i diplome renomiranih državnih fakulteta koji nemaju saglasnost univerziteta kada uđu u postupak akreditacije (reakreditacije).