U cilju unapređivanja intersektorske saradnje u zaštiti od svih oblika nasilja koja obuhvataju decu i učenike Radna grupa Vlade Republike Srbije za suzbijanje nasilja u školama kao jedan od svojih zaključaka inicirala  je izmene postojećeg Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. U skladu sa zaključkom Radne grupe Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je donelo Izmene Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje.

Ključne izmene su obuhvatile oblast intersektorske saradnje, reagovanje na situacije nasilja prema zaposlenima u sistemu obrazovanja, isticanje odgovornosti za blagovremeno reagovanje i postupanje škole i porodice, unapređivanje procedura na nivou predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Pored obezbeđivanja kontinuiranog unapređivanja zakonske regulative, Ministarstvo posebnu pažnju poklanja i osnaživanju zaposlenih za primenu procedura u svakodnevnom školskom kontekstu.

Kako bi pružilo podršku svim zaposlenima u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, Ministarstvo je u saradnji sa Centrom za interaktivnu pedagogiju izradilo video obuku u cilju povezivanja postojećeg Pravilnika sa preventivnom pedagoškom praksom i postupanjem u situacijama zaštite od nasilja.

Ovim putem koristimo priliku da se zahvalimo svim saradnicima koji su učestvovali u izradi obuke ali i da pozovemo sve zaposlene u ustanovama obrazovanja i vaspitanja da pohađaju obuku i upoznaju se sa izmenama Pravilnika i njegovom primenom u praksi.

Video obuka i prateće uputstvo  su dostupni na LINKU.