Закон о основама система образовања и васпитања

(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013);

Закон о предшколском васпитању и образовању

(„Службени гласник РС“, број 18/2010)

 

Закон о средњем образовању и васпитању

(„Службени гласник РС“, број 55/2013) и Закон о средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 24/96, 23/02, 25/02 – исправка, 62/03 – др. закон, 64/03 – др. закон, 101/05 – др. закон и 72/09)

Закон о образовању одраслих

(„Службени гласник РС“, број 55/2013)

Закон о уџбеницима

(„Службени гласник РС“, број 68/2015);

Закон о високом образовању

(„Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/13 и 99/14) +Закон о изменама закона о високом образовању – измена једног члана („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15- аутентично тумачење)

 

 

 

Закон о научноистраживачкој делатности

(„Службени гласник РС“, бр. 110/05, 50/06-исправка и 18/10)

Закон о изменама и допунама

Закон о иновационој делатности

(„Службени гласник РС“, бр. 110/05, 18/10 и 55/13)

 1. Правилник о поступку евиденције, презентације садржаја и постигнутих резултата на иновационим и развојним пројектима  („Службени гласник РС“, број 1/14)
 2. Правилник о облику, садржају и начину вођења Регистра иновационе делатности(„Службени гласник РС“, број 16/2011)
 3. Правилник о садржају и року за достављање годишњег извештаја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/14)
 4. Правилник о садржају, року за достављање и поступању у случају недостављања годишњег извештаја субјекта иновационе делатности („Службени гласник РС“, број 1/14)
 5. Правилник о условима конкурисања и критеријумима за избор реализатора пројеката који се финансирају из буџетских средстава и фондова са већинским државним власништвом („Службени гласник РС“, број 1/14)
 6. Правилник о начину реализације Програма иновационе делатности за 2013
 7. Акт о критеријумима за избор, вредновање и финансирање активности стручних друштава проналазача у 2013. години
 8. Правилник о условима за упис у Регистар иновационе делатности и за брисање из регистра („Службени гласник РС“, број 16/2011)

Закон о Српској енциклопедији

(„Службени гласник РС“, бр. 110/05)

 

 • Правилник о издавању нискотиражних уџбеника: („Службени гласник РС“, број 30/2010)
 • Правилник о садржини и начину вођења Регистра издавача који су добили дозволу за издавање уџбеника и других наставних средстава: („Службени гласник РС“, број 21/2010)
 • Правилник о садржини и начину вођења Регистра одобрених уџбеника („Службени гласник РС“, број 21/2010)
 • Правилник о дозволи за издавање уџбеника – лиценци („Службени гласник РС“, број 6/2010)

Закон о Српској академији наука и уметности

(„Службени гласник РС”, број 18/10)

Закон о заштити од јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности

(„Службени гласник РС“, бр.36/09)

Измене и допуне Закона („Службени гласник РС“, бр.93/12)

Закони из области интелектуалне својине:

Закон о ауторским и сродним правима

(„Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 и 119/2012)

Уредба

Закон о оптичким дисковима

(„Сл. гласник РС“, брoj 52/11)

Закон о жиговима

(„Сл. гласник РС“, бр. 104/09 и 10/13)

Закон о заштити пословне тајне

(„Сл. гласник РС“, број 72/11)

Јавна набавка број ОП/У/16/21 - Организација скупова и службених путовања у земљи и иностранству


Јавна набавка ОП/У/15/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике и просветне саветнике за спречавање осипања за 60 учесника


Јавна набавка ОП/У/14/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике, просветне саветнике и просветне инспекторе за превенцију и спречавање дискриминације у образовању за 300 учесника


Јавна набавка број ОП/Д/05/21 - Техничка подршка спровођењу државне матуре


Јавна набавка број ПП/Д/04/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу


Јавна набавка број ОП/Д/04/21 - Набавка софтверског решења за регистар уџбеника


Јавна набавка број ОП/Д/03/21- Сервери и сервесрка опрема


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 3


Јавна набавка број ОП/У/08/21 - Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу


Jавнa набавкa број ОП/13/21 - Услуге објављивања информативних огласа


Јавна набавка број ОП/У/12/21 - Текуће поправке и одржавање возила


Јавна набавка број ПП/Д/02/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава који су одговарајућим прилагођавањем формата, односно писма и формата приступачни за ученике са сметњама у развоју или инвалидитетом који похађају основну школу


Јавна набавка број ПП/Д/03/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа (за партије обустављене Одлуком о обустави број 404-02-54/2021-17/8 од 23.06.2021.)


Јавна набавка број ПП/У/02/21 – Пружање услуге одржавања софтвера за финансијско пословање


Јавна набавка број ПП/У/01/21 – Пружање услуге одржавања софтвера и базе података система за подршку рада аналитичара


Јавна набавка број ПП/Д/01/21 - Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, редни број набавке 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 2б


Јавна набавка број OП/У/11/21 – Услуге превођења


Јавнa набавкa број OП/У/10/21 – Услуге oбјављивања информативних огласа


Јавнa набавкa број OП/У/05/21 – Методологија за развој планова и програма наставе и учења за дуалне образовне профиле


Јавнa набавкa број OП/У/06/21 – Праћење налога и комуникација на друштвеним мрежама


Јавнa набавкa број OП/У/04/21 – Пружање стручне помоћи за спровођење набавки по пројекту из кредита ЕИБ-А - "Повезане школе у Србији"


Jавна набавка број ОП/У/07/21 - Фото и видео праћење догађаја МПНТР


Јавнa набавкa број OП/Д/02/21 – Рачунари за потребе опремања рачунарских кабинета у основним и средњим школама


Јавнa набавкa број OП/Д/01/21 – Набавка софтверских модула за проширење функционалности ЈИСП-а


Јавна набавка број OП/У/03/21 – Организација и реализација јединственог програма састављеног од три обуке за саветнике, спољне сараднике


Јавна набавка број OП/У/02/21 – Закуп службених аутомобила


Јавна набавка број OП/У/01/21 - Услуге ревизије (верификације) трошкова Националне агенције у програму Еразмус+ за 2020. годину


 

 

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.